Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε ένα εντατικό έτος (δύο ακαδημαϊκα εξάμηνα μαθημάτων και θερινή περίοδος για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).