Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προγράμματος:

  • Κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες, αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Έχουν κατανοήσει και μπορούν να εφαρμόσουν τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού και παροχής των υπηρεσιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εξειδικευμένα σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων, με σκοπό την αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών των ωφελουμένων από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τον σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες και ικανοποιούν τις ανάγκες τους αυτές.
  • Διαθέτουν μια στέρεη και πλουραλιστική μεθοδολογική, θεωρητική και εμπειρική βάση γνώσεων που θα τους επιτρέπει να μπορούν να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες με στόχο τη διερεύνηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, ειδικά ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση.
  • Είναι ικανοί να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα και θέσεις ευθύνης στο πεδίο της εξειδίκευσης τους και να διαχειριστούν ατομικά ή σε ομάδες τυχόν προβλήματα και ζητήματα, τα οποία αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
  • Διαθέτουν την απαιτούμενη θεωρητική και εμπειρική γνώση για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.