Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ιδρυματικός λογαριασμός

Όλοι οι φοιτητές αποκτούν με την έναρξη της φοίτησής τους Ιδρυματικό λογαριασμό, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Studentsweb (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/)

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία StudentWeb, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας (π.χ. καρτέλα προσωπικών στοιχείων, Αριθμός Μητρώου, αιτήσεις για βεβαιώσεις, βαθμολογίες μαθημάτων, κλπ).

Φοιτητικό e-mail

Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται φοιτητικό email με τη μορφή username@go.uop.gr, όπου username το όνομα χρήστη στον ιδρυματικό λογαριασμό.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα (https://submit-academicid.minedu.gov.gr/)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει αναπτύξει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) (για όσους φοιτητές δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού). Για όσους φοιτητές δεν δικαιούνται πάσο, η ακαδημαϊκή ταυτότητα επέχει θέση απλής ταυτότητας. 

Eclass (http://eclass.uop.gr/)

Η πλατφόρμα UOP eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες για την ενίσχυση και υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας διδασκόντων και φοιτητών. Μέσα από την πλατφόρμα οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι διδάσκοντες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Επιπλέον, η πλατφόρμα αξιοποιείται για την ενημέρωση των φοιτητών από τη Γραμματεία για θέματα που αφορούν το ΠΜΣ.