Πρόγραμμα Σπουδών

[toc label=”Περιεχόμενα”]

Α΄Εξάμηνο Σπουδών  
Τίτλος ΜαθήματοςECTS
Πολιτικές Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση8
Στρατηγική διοίκηση φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης7
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση7
Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποδοτικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών μεθόδων8
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS30
Β΄Εξάμηνο Σπουδών            ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Τίτλος ΜαθήματοςECTS
Διαχείριση της αλλαγής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση8
Ανάπτυξη και Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων8
Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών6
Μάθημα επιλογής άλλης ειδίκευσης8
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS30
Β΄Εξάμηνο Σπουδών                        ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Τίτλος ΜαθήματοςECTS
Σύνταξη και Διαχείριση Προϋπολογισμού8
Οικονομική διαχείριση και έλεγχος φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης8
Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών6
Μάθημα επιλογής άλλης ειδίκευσης8
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS30
Β΄Εξάμηνο Σπουδών                           ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Τίτλος ΜαθήματοςECTS
Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών8
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών8
Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών6
Μάθημα επιλογής άλλης ειδίκευσης8
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS30
Θερινή περίοδος 
Τίτλος ΜαθήματοςECTS
Διπλωματική Εργασία15
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS15

Περιγραφές μαθημάτων 

Πολιτικές Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων  για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η ενημέρωση και γνώση των συμμετεχόντων  αναφορικά με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απώτερη στόχευση του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης  συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων, σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στρατηγική διοίκηση φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης   

Σκοπό του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ως προς τη στρατηγική διοίκηση και το προγραμματισμό των ασκούμενων αρμοδιοτήτων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διδασκαλία του μαθήματος θα εστιάσει στην εφαρμογή των βασικών αρχών και εργαλείων του στρατηγικού προγραμματισμού  στο ιδιαίτερο περιβάλλον ανάπτυξης του θεσμού στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τις σύγχρονες τάσεις ως προς την αποτελεσματική διοίκηση και τον συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Ηλεκτρονική  διακυβέρνηση στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση  

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η συγκριτική και συστηματική παρουσίαση των σύγχρονων και με πρακτική εφαρμογή  καινοτόμων μοντέλων παροχής των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της νέας τοπικής διακυβέρνησης. Μέσα από τον ορισμό και την αξιολόγηση νέων δεικτών θα αναδειχθεί η συνεισφορά των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως προς την αποτελεσματική εισαγωγή των εργαλείων της νέας διακυβέρνησης στην Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποδοτικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών μεθόδων

Η διδασκαλία του παρόντος μαθήματος επικεντρώνεται στη παρουσίαση των στατιστικών μεθοδολογιών που βοηθούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ και την εκτενή ανάλυση των απαιτήσεων  εφαρμογής τους στο ιδιαίτερο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα μέσα από αναλυτικά παραδείγματα θα αναδειχθεί η ιδιαίτερη ικανότητα της επιστήμης της Στατιστικής στην ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες ΟΤΑ.

Διαχείριση της αλλαγής στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, αναφορικά με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων αλλαγής στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Διαχείριση της αλλαγής στο ιδιαίτερο περιβάλλον λειτουργίας της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, η επίτευξη της οποίας απαιτεί την ανάπτυξη  και συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης ως προς το σχεδιασμό, υλοποίηση, και παρακολούθηση των παρεμβάσεων αλλαγής και ανασχεδιασμού των λειτουργιών των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος εξειδικευμένα εργαλεία και μεθοδολογίες αξιολόγησης και ανασχεδιασμού της λειτουργίας των ΟΤΑ, εναρμονισμένα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και προοπτικές μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Ανάπτυξη και παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων 

Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή και θα κατανοήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τους περιορισμούς, αλλά και τις προοπτικές εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν τα βασικά μοντέλα επιχειρησιακού σχεδιασμού, εξειδικεύοντας στο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολυπλοκότητας αυτού. Επικουρικά προς την παρουσίαση των απαιτήσεων οργάνωσης και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα αναλυθούν διεξοδικά οι βασικές αρχές και οι διαδικασίες διαχείρισης έργων, ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για τη μεταρρύθμιση των λειτουργιών των ΟΤΑ.

Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών αφενός με τις ερευνητικές υποδομές οι οποίες είναι διαθέσιμες και αφετέρου η ανάπτυξη και η καλλιέργεια κρίσιμων δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται κατά κόρο στην κοινωνική έρευνα και ως εκ τούτου και στο σύνολο του δια-τμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος. Ταυτόχρονα με την καλλιέργεια δεξιοτήτων γίνεται εκτενής αναφορά και παρουσίαση της επιστημολογίας αναφορικά με τις μεθόδους έρευνας ώστε ο φοιτητής να μπορεί να έχει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του επιτρέψει να προσαρμόζει τη χρήση ερευνητικών μεθόδων κατά περίπτωση σύμφωνα με την κρίση του.

Σύνταξη και Διαχείριση Προϋπολογισμού

Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση των απαιτούμενων διαδικασιών σύνταξης και διαχείρισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. Η παρουσίαση των διαδικασιών σύνταξης και διαχείρισης του προϋπολογισμού, θα εμπλουτιστεί στο πλαίσιο του μαθήματος από τη διδασκαλία του πλαισίου και των στόχων εφαρμογής του προϋπολογισμού στο σύγχρονο περιβάλλον και τις αναδυόμενες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης  στην Ελλάδα. Διακριτό μέρος του μαθήματος θα αποτελέσει η διδασκαλία των αρχών και διαδικασιών διασύνδεσης του προϋπολογισμού με το στρατηγικό προγραμματισμό των ΟΤΑ, καθώς και η παρουσίαση των σύγχρονων μοντέλων ανάπτυξης του προϋπολογισμού, όπως ο προϋπολογισμός προγραμμάτων.

Οικονομική διαχείριση και έλεγχος φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι βασικές λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής τους. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των ασκούμενων αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται η διαχείριση συμβάσεων, η οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων και η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των φορέων.

Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Σκοπό του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων οργάνωσης και διοίκησης, σύμφωνα με τις ιδιάζουσες ανάγκες και το ιδιαίτερο περιβάλλον παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Πρακτικές δεξιότητες και μεθοδολογικά εργαλεία διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών, τα οποία θα εστιάζουν στην αποτελεσματική αναγνώριση των αναγκών και αντιμετώπιση των ιδιαίτερων και διαφοροποιημένων κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την εύρεση των βέλτιστων πολιτικών αντιμετώπισής τους.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος εξειδικεύεται στην αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών και απαιτήσεων εφαρμογής των εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης και χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, εστιάζοντας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν συγκριτικά και τα εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και το απαιτούμενο πλαίσιο δια-τομεακής συνεργασίας και παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων και τα προβλήματα προς αντιμετώπιση.