Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ακαδ. έτους 2022-2023

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδ. έτος 2022-2023 δύναται να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022), την Απόφαση 108990/Ζ1 (ΦΕΚ 4899/Β/16-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον πληρούνται κατά αύξουσα σειρά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Πληρούν τις προϋποθέσεις αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.
  2. Δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ που οργανώνεται από Α.Ε.Ι της ημεδαπής και δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
  3. Δεν είναι πολίτες τρίτων χωρών.
  4. Πληρούν τα οριζόμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022), την Απόφαση 108990/Ζ1 (ΦΕΚ 4899/Β/16-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παρατηρήσεις:

  • Σύμφωνα με την Απόφαση 104375/Ζ1 (ΦΕΚ 4659/Β/5-9-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ (8.752,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (6.126,40 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).
  • Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ).

2. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, επικυρωμένη από δημόσιο φορέα ή να έχει εκδοθεί μέσω του gov.gr, όπου θα δηλώνεται ρητώς ότι:

  • Δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και δεν λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή.
  • Δεν είμαι πολίτης τρίτων χωρών.

3. Τα λοιπά οριζόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την Απόφαση 108990/Ζ1 (ΦΕΚ 4899/Β/16-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι δύναται να ζητηθεί συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με την παράγραφο 5, του Άρθρου 5, της Απόφασης 108990/Ζ1 (ΦΕΚ 4899/Β/16-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ δεν είναι αρμόδια και δεν θα απαντά σε ερωτήματα που σχετίζονται με το εισόδημα ενδιαφερόμενων.

Η κατάθεση της αίτησης απαλλαγής διδάκτρων και των υπολοίπων δικαιολογητικών θα γίνει έως 31/10/2022 με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔιΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων στο ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”).