Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2021-22 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Κομοτηνής

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1ΤΠΑΑ203/8-7-2180
2ΤΠΑΑ209/10-7-2179
3ΤΠΑΑ202/8-7-2179
4ΤΠΑΑ207/10-7-2178
5ΤΠΑΑ201/8-7-2177
6ΤΠΑΑ196/1-7-2177
7ΤΠΑΑ204/9-7-2175
8ΤΠΑΑ206/9-7-2175
9ΤΠΑΑ208/10-7-2175
10ΤΠΑΑ177/8-6-2174
11ΤΠΑΑ205/9-7-2174
12ΤΠΑΑ199/8-7-2172
13ΤΠΑΑ194/23-6-2171
14ΤΠΑΑ198/8-7-2170
15ΤΠΑΑ210/10-7-2164

Απορριπτέοι:

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.
1ΤΠΑΑ193/23-6-21
2ΤΠΑΑ195/30-6-21

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων  του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021, έως τη Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ ΤΠΑΑ”), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή, 6/8/2021.  

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
 2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς (δικαιούχος: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  •Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, της απόφασης του ΥΠΕΘ αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/8-7-2021), οφείλουν να καταθέσουν:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
 2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)
 5. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/8-7-2021).

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ. 

Κόρινθος, 28 Ιουλίου 2021

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ